Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2012

querida1990
6745 a6b7
querida1990
6803 e1df 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
querida1990
6859 b855
Reposted fromcheshire cheshire
querida1990
querida1990
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
querida1990
Pewnego dnia spytasz mnie, co wolę : Ciebie czy swoje życie. Odpowiem, że swoje życie, a wtedy Ty odwrócisz się i odejdziesz bez słowa, nie wiedząc, że moje życie to Ty.
— unknown.
Reposted fromnfading nfading vianika3005 nika3005
querida1990
Miłość nie wy­raża się w prag­nieniu up­ra­wiania sek­su, lecz w prag­nieniu wspólne­go snu.
— Milan Kundera
Reposted fromobliviate obliviate vianika3005 nika3005
querida1990
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted frombalca balca vianika3005 nika3005
querida1990
4127 ad45
Reposted fromlistlessness listlessness vianika3005 nika3005
querida1990
querida1990
querida1990

"Antistress for free” by fra.biancoshock (Milan, Italy)

Reposted fromsawb sawb viadreamerlive dreamerlive
querida1990
4550 b48c
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viafriends friends
querida1990
Kiedy najbliżsi nie chcą Cię słuchać, zupa jest najlepsza.
Reposted fromnika3005 nika3005

July 14 2012

querida1990
8218 3683
querida1990
7057 035e

July 07 2012

querida1990
2496 187f
Reposted fromfriends friends
querida1990
7911 0d8e
Reposted fromtouchthewind touchthewind viadreamerlive dreamerlive
querida1990
querida1990
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl